Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật XXI Thường Niên - (08/25/2019)
Ơn cứu độ dành cho mọi người kể cả lương dân

NL Đến Mà Ăn pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 116 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Tấm Lòng pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Hãy Đến Với Chúa pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Con Xin Dâng Mẹ pdf mp3 Nữ Nam Sib

 

Chúa Nhật XXII Thường Niên - (09/01/2019) - Labor Day weekend
Hãy sống khiêm nhu

NL Vang Tiếng Ngợi Khen pdf       Sib
ĐC TV 67 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Con Chỉ Là Tạo Vật pdf       Sib
HL Biết Chúa Biết Con pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Tận Hiến Cho Mẹ pdf       Sib

 

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - (09/08/2019)
Muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình

KL Đường Đi Có Chúa pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 89 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Nếu hạt lúa mì pdf       Sib
HL Đời Con Có Chúa pdf       Sib
KL Chúa Sai Con Đi pdf       Sib