Chúa Nhật III Mùa Vọng - (12/16/2018)

NL Chúa Ngự Đến p. 739 pdf       Sib
ĐC Hãy Nhảy Mừng p. 740 pdf mp3 Nữ Tenor Bass
DL Hiến Dâng p. 481 pdf       Sib
HL Người Đến Sau Tôi p. 319 pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Xin Vâng p. 254 pdf       Sib

Chúa Nhật IV Mùa Vọng - (12/23/2018)

NL Vui Lên p. 508 pdf       Sib
ĐC TV 79: Xin Phục Hồi p. 1145 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Của Lễ Nhân Sinh p. 1068 pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Magnificat p. 274 pdf       Sib
KL Nhờ Mẹ (2) p. 578 pdf mp3 Nữ Nam Sib

Thánh Ca Giáng Sinh - (12/24/2018)

  Đêm Nay Noel Về p. 493 pdf mp3 Nữ Nam    
  Đêm Thánh Vô Cùng p. 502 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
NL Phúc Cho Nhân Trần p. 741 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
DC Hội Nhạc Thiên Quốc p. 154 pdf mp3 S+T Alto   Bass
Al Chúa Đã Sinh Ra p. 507 pdf mp3 Sop   Tenor Bass
DL Lễ Vật Đêm Nay p. 736 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
RL Cao Cung Lên_ĐK p. 1317 pdf mp3 Solo Nữ Nam  
RL Cao Cung Lên _TK     Duo Sop Alto Tenor Bass
RL Đêm Hồng Ân p. 504 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
KL Hang Bê-lem p. 510 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
KL Câu Chúc Giáng Sinh p. 509 pdf mp3